VARSINAIS-SUOMEN KOKEMUSASIANTUNTIJAVERKOSTO ON TURUN A-KILTA RY:N, TURUN MIELENTERVEYSYHDISTYS ITU RY:N JA VARSINAIS-SUOMEN SININAUHA RY:N MUODOSTAMA YHTEISTYÖMALLI, JOKA TOIMII KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINNAN JA –OSAAMISEN EDISTÄMISEKSI YHDESSÄ KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN KANSSA.

VARSINAIS-SUOMEN KOKEMUSASIAN-TUNTIJAVERKOSTO


Verkoston ohjausryhmään kuuluvat Turun A-Killan työntekijä (toiminnanjohtaja Janina Rosten-Nurmi), Turun Mielenterveysyhdistys ITUn työntekijä (toiminnanjohtaja Eeva Siivonen),  Varsinais-Suomen Sininauhan työntekijä (toiminnanjohtaja Totti Räsänen), sekä kokemuskoordinaattorit (Minka Salmirinne, Anna Harinen, Matti Nikama, Johanna Talamo, Hannu Vesterinen ja )

Ohjausryhmä tukee verkoston toimintaa keskustellen ja sopien asioista yhdessä. Ohjausryhmä vastaa verkoston suhteista yhteistyötahoihin sekä ulkoisesta tiedotuksesta. Ohjausryhmä valitsee kokemuskoordinaattorit ja tukee heidän työskentelyään.

Turun A-Kilta ry:n toiminnan tavoitteena on edistää päihdeongelmista ja muista riippuvuuksista vapaata elämäntapaa. Toinen tärkeä tavoite on vaikuttaa heikommassa asemassa olevien ihmisten syrjäytymiskehitykseen. Toimintaa toteutetaan luomalla erilaisia hyvinvointia ja toipumista edistäviä toimintoja, joiden ytimessä on matalan kynnyksen toipumista tukeva vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä työ- ja koulutustoiminta.

Turun A-Kilta tarjoaa monenlaisia palveluita. Ne ovat pääosin vastikkeettomia tai kustannuksiltaan mahdollisimman kynnyksettömiä. Vertaistoiminnan ytimessä ovat vuorovaikutteiset riippuvuusryhmät, joiden kautta mahdollistuu asiointi ja jatko-ohjaus päihdetyöntekijän kanssa. Ryhmätoimintaan kuuluvat avoimet keskusteluryhmät sekä toiminnalliset ryhmät, joihin kuuluvat monipuolinen kulttuuriharrastaminen, kädentaidot, pelailu ja pop-up-tyyppiset toiminnot. Virkistystoiminta pitää sisällään mökkeilyä, uintia, kuntosalia ja erilaisia retkitoimintoja. Kohderyhmänä ovat Turun ja sen ympäristökuntien asukkaat, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia tai ovat muuten heikommassa asemassa. Turun A -killan matalan kynnyksen toiminnassa on mukana paljon erilaisia asiakasryhmiä, kuten työttömiä, eläkeläisiä, vankeudesta vapautuvia, maahanmuuttajia ja monia muita.

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on vuonna 1984 perustettu psykiatristen palveluiden käyttäjien yhdistys, jossa kaikki toiminta perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen.

ITU  on toipumisyhteisö, jossa toiveikkuuden ja vertaistuen kokemukset vahvistuvat. Itulaisten itsemääräämisoikeutta tuetaan ja pyritään normalisoimaan toipujan kokemusta. Toiminnassa painottuvat osallisuus, toimintakyky ja positiivinen mielenterveys.

Toiminnan tavoitteena on vastata mielenterveys-toipujien tarpeisiin arjen mielekkäästä sisällöstä, ihmisten välisistä kohtaamisista, toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta ja yhdessä tekemisestä. Toiminnalla tuetaan toipujan  mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Osallisuuden kokemus nostaa esiin yksilön voimavaroja ja toimijuutta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoidossa hoidetaan noin 30.000 potilasta vuodessa (noin puolet potilaista tulee Turusta). Osastohoidossa on noin 2 500 potilasta vuodessa. Mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien työikäisten (16 – 64 v.) osuus varsinais-suomalaisista on noin 3% eli 14.000 henkilöä.

Varsinais-Suomen Sininauha ry toiminnan tavoitteena on tehdä monipuolista vertais- ja vapaaehtoistyötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa ja palveluohjausta, tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämänhallintaa ja arkea, järjestää koulutusta ja tiedotusta verkosto- ja yhteistyökumppaneille, toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana eri ihmisille ja ryhmille. Yhdistys tekee yhteistyötä yli rajojen. Sen keskeisenä työalueena on päihdehaittojen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Päämääränä on löytää konkreettisia ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, työllistämistä, verkostotyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa, lapsi- ja perhetyötä sekä muita erikseen kohdennettuja alueita. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveysongelmaisille, pitkäaikaistyöttömille, vankilasta vapautuville, tukea tarvitseville perheille, syrjäytyneille ja heidän läheisilleen sekä näiden ryhmien kanssa työskenteleville verkostotoimijoille. Toiminnan tavoitteena on luoda uusi malli Turun seutukunnalle vaikeiden sosiaali- ja terveysongelmien ratkaisun pohjaksi. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on synnyttää laajaa, monipuolista ja moniammatillista toimintaa eri (sosiaali- ja terveys, päihdehuolto, työvoima) sektoreilla.