Yhdessä laaditut eettiset ohjeet ovat yhteinen arvoperusta kokemusasiantuntijoiden työskentelylle

Varsinais-Suomen kokemusasian-tuntijaverkoston eettiset ohjeet


Toimittaessa kokemusasiantuntijana saa käyttää nimikettä koulutettu kokemusasiantuntija. Rinnakkain ei käytetä muita nimikkeitä (päihde- /mielenterveystyöntekijä, tms).
 
Vaitiolovelvollisuus
Kokemusasiantuntijapankin muiden jäsenten tai asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuultuja asioita ei kerrota muille edes toiminnan loppumisen jälkeen. Huoli asiakkaan tai kokemusasiantuntijakollegan tilanteesta ilmaistaan aina työntekijälle.
 
Moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Kaikkien ihmisten kunnioittaminen ja yhdenvertainen kohtelu. Mikään henkilöön liittyvä syy ei ole peruste syrjinnälle. 

Jokaisella on oikeus tehdä omaan elämäänsä liittyviä valintoja. Omat ratkaisut eivät ole ainoita oikeita. Muiden puolesta ei tehdä päätöksiä.
 
Kokemusasiantuntija jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa. Jos ei tiedä, asiasta otetaan selvää luotettavasta lähteestä ja hyödynnetään asiantuntijatietoa. 

Luvataan vain sellaisia asioita, jotka voi pitää. 
Luottamuksen ilmapiiri syntyy pitämällä kiinni sovitusta. Ei luvata asioita, jotka eivät ole yksin päätettävissä.
 
Kokemusasiantuntijalla on oikeus ilmoittaa ohjausryhmälle tarpeestaan pitää taukoa kokemusasiantuntijatehtävistä. Jos ohjausryhmälle herää huoli kokemusasiantuntijan työskentelystä, hänen kanssaan sovitaan toipumistauosta.
 
Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkoston toiminta on avointa ja läpinäkyvää, asioista sovitaan yhdessä keskustellen. Verkosto tarjoaa kokemusasiantuntijoille tuen ja vertaisoppimisen paikkoja (KAT-tapaamiset). Jokaisen kokemus on yhtä arvokas.